Spain

Kredyt nie przepada po śmierci kredytobiorcy

Ten atykuł powstał, ponieważ pod jednym z tekstów ktoś napisał “kredyt przepada po śmierci kredytobiorcy”, a ktoś inny się z tym stwierdzeniem zgodził. A ja nie mogę pozwolić, abyś tak myślał.

Śmierć kredytobiorcy ma istotny wpływ na sytuację spadkobierców osoby zmarłej. Konsekwencje śmierci kredytobiorcy, są różne – w zależności od tego, jakie zobowiązanie zaciągnął zmarły (np. pożyczka gotówkowa), czy i jakim zabezpieczeniem dysponuje bank, jaki jest status rodzinny zmarłego, a także jaką decyzję odnośnie nabycia spadku podjęli spadkobiercy.

Współmałżonek się zgodził – ponosi konsekwencje?

Rozważmy przypadek zmarłego, który był w związku małżeńskim i który zaciągnął w banku pożyczkę gotówkową. Załóżmy, że po jego śmierci współmałżonek nie spłaca rat. Brak spłaty zadłużenia powoduje wypowiedzenie umowy kredytu przez bank.

W takiej sytuacji bank ma możliwość dochodzenia wierzytelności z całego majątku wspólnego małżonków. Egzekucja z majątku małżonka dłużnika jest jednak możliwa tylko w przypadku, gdy zmarły zaciągnął zobowiązanie za zgodą swojego małżonka.

Polisa na życie a postępowanie egzekucyjne

Coraz częściej stosowanym zabezpieczeniem kredytu jest cesja na bank polisy na życie kredytobiorcy. Bank może wymagać takiego zabezpieczenia np. od singla czy osoby starszej.

Gdy suma ubezpieczenia odpowiada wartości kredytu, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca bankowi świadczenie, co zaspokaja istniejące zobowiązanie kredytowe. Bank nie wszczyna postępowania egzekucyjnego.

W przypadku, kiedy kredytobiorca nie pozostawał w związku małeżeńskim i nie miał dzieci, bank będzie dążył do odzyskania zaciągniętego zobowiązania. Sposobem na to może być na przykład sprzedaż mieszkania zmarłego kredytobiorcy lub wszystkich jego dóbr materialnych.

Zdolność kredytowa nowego dłużnika

Może zdarzyć się też sytuacja, w której po śmierci singla (jedynego kredytobiorcy), spadkobiercy przejmują jego zobowiązania i kontynuują spłatę kredytu. Sama śmierć kredytobiorcy nie powoduje konieczności aneksowania umowy kredytowej, a przejście obowiązków następuje z mocy prawa, na zasadzie sukcesji generalnej.

Przyjęcie spadku może nastąpić „wprost” (spadkobierca odpowiada za spłatę kredytu zaciągniętego przez zmarłego całym swoim majątkiem) lub „z dobrodziejstwem inwentarza” (odpowiada za spłatę kredytu swoim majątkiem ale do tzw. wartości spadku).

Rodzina może także zrzec się prawa do spadku oraz długów zmarłego. W tym przypadku u notariusza lub w sądzie należy złożyć specjalne oświadczenia, w czasie 6 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. Koszty takich dokumentów wynosi 50 zł, a nieuregulowanie spraw wiąże się z jednoznacznym, dobrowolnym przejęciem spadku po zmarłym (jak również kredytu).

Podsumowując – dbając o interesy własne, a przede wszystkim Twoich najbliższych, warto, abyś zainteresował się propozycją skorzystania z oferowanych przy produktach kredytowych pakietów ubezpieczeniowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *